Language Assistance Services | Ambetter from Western Sky Community Care

 

Language Assistance

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Western Sky Community Care, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-833-945-2029 (TTY 711).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter from Western Sky Community Care , tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-833-945-2029 (TTY 711).

Diné bizaad (Navajo):
Diné k’ehjí yáníłti’go ata’ hane’ ná hólǫ́ dóó naaltsoos t’áá Diné k’ehjí bee bik’e’ashchį́įgo nich’į’ ádoolníiłgo bee haz’ą́ ałdó’ áko díí t’áá át’é t’áá jíík’e kót’éego nich’į’ ąą’át’é. Kojį’ hólne’ 1-833-945-2029 (TTY 711)

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter from Western Sky Community Care, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông    tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-833-945-2029 (TTY 711)

Deutsch (German): 
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Ambetter from Western Sky Community Care hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-833-945-2029 (TTY 711).an.

中文 (Chinese - Mandarin): 
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Ambetter from Western Sky Community Care 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-833-945-2029 (TTY 711)。

العربية (Arabic):

إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Ambetter from Western Sky Community Care، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 2029-945-833-1 (TTY 711).

한국어 (Korean): 
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Ambetter from Western Sky Community Care 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는1-833-945-2029 (TTY 711) 로 전화하십시오.

Tagalog: 
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter from Western Sky Community Care, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-833-945-2029 (TTY 711).

日本語 (Japanese):
Ambetter from Western Sky Community Careについて何かご質問がございましたらご連絡ください。 ご希望の言語によるサポートや情報を無料でご提供いたします。 通訳が必要な場合は、1-833-945-2029 (TTY 711).までお電話ください。

Français (French): 
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Ambetter from Western Sky Community Care, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-833-945-2029 (TTY 711)

Italiano (Italian):
Se lei, o una persona che lei sta aiutando, avesse domande su Ambetter from Western Sky Community Care, ha diritto a usufruire gratuitamente di assistenza e informazioni nella sua lingua. Per parlare con un interprete, chiami l’1-833-945-2029 (TTY 711).

Русский язык (Russian): 
В случае возникновения у вас или у лица, которому вы помогаете, каких-либо вопросов о программе страхования Ambetter from Western Sky Community Care вы имеете право получить бесплатную помощь и информацию на своем родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по телефону 1-833-945-2029 (TTY 711).

हिंदी (Hindi):
आप या जिसकी आप मदद कर रहे हैं उनके, Ambetter from Western Sky Community Care के बारे में कोई सवाल हों, तो आपको बिना किसी खर्च के अपनी भाषा में मदद और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिये से बात करने के लिए 1-833-945-2029 (TTY 711) पर कॉल करें।

فارسی (Persian, Farsi): 

گر شما، يا کسي که به او کمک مي کنيد سؤالي در مورد Western Sky Community Care  داريد، از اين حق برخورداريد که کمک و اطلاعات را بصورت رايگان به زبان خود دريافت کنيد۔  براي صحبت کردن با مترجم با شماره 2029-945-833-1 (TTY 711)  تماس بگيريد۔  

ไทย (Thai): 
หากท่านหรือผู้ที่ท่านให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้มีคำถามเกี่ยวกับ Ambetter from Western Sky Community Care ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการใช้บริการล่าม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 1-833-945-2029 (TTY 711).